IZVĒLĒTIES TĒMU

Advokāti

Anglijā advokāti tiek iedalīti divās profesijās „Baristers” - Advokāti augstāko instanču tiesās un „Solisitors” - Advokāti zemāko instanču tiesās.

Alga

Runājot par ieturējumiem no algas, jāatceras, ka darba devēja ieturējumi no Jūsu algas var būt gan pamatoti, gan arī prettiesiski.

Darba laiks un atvaļinājums

Pastāv noteikumi par atļauto darba stundu skaitu nedēļā. Nevienam nav jāstrādā vairāk par 48 stundām, ja vien viņš par to rakstiski nevienojas ar darba devēju.

Darba līgums

Darba līgums ir līgums starp darba devēju un darba ņēmēju, kurš ietver visas pazīmes, kas regulē darba devēja un darbinieka tiesiskās attiecības darba vietā. Ieskatam daži pienākumi:

Darba strīdu risināšanas Tribunāls un Mediācija

Lielbritānijā Darba strīdu risināšanas tribunāls ir viens no veidiem kā risināt strīdus starp darbinieku un darba devēju. Tribunāls atšķiras no tiesas, jo tā sastāvā nav tiesas tiesnešu. Tribunālā ir priekšsēdētājs un lēmēju, spriedēju iesaistītās personas, parasti juristi, darba tiesību eksperti, kuri ir piesaistīti izskatīt konkrētās lietas.

Distances jeb e-tirdzniecība

Uzņēmumam jānodrošina noteikta informācija patērētājiem, ja prece tiek pārdota tiešsaistē vai izmantojot citu distances tirdzniecības veidu.

Dzīvesvieta

Saskaņā ar Konsulāro reglamentu Latvijas vēstniecība Londonā sniedz konsulāros pakalpojumus pasu, izziņu izprasīšanas, notariālo darbību un citos administratīvos jautājumos tikai personām, kuras norādījušas Iedzīvotāju reģistrā, ka dzīvo Apvienotajā Karalistē.

Ievads tiesībās

Angļu tiesības ir vienas no senākajām tiesību sistēmām Eiropā, angļu tiesību sistēma vai tās iezīmes ir sastopamas vairākās pasaules valstīs, piemēram, ASV, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē.

Imigrācija - dokumenti un pierādījumi

Ja vēlaties pieteikties pastāvīgās uzturēšanās atļaujai, Jums jāspēj dokumentāli pierādīt, ka esat 5 gadus uzturējies Lielbritānijā. To var pierādīt ar 2 un vairāku dokumentu veidiem par konkrēto gadu 5 gadu periodā. Dokumenti, kā: komunālo pakalpojumu rēķini, bankas pārskatu izziņas, Council Tax, NHS (vai ekvivalents) vēstules, hipotēkas vai īres līgumi, izziņas no darba, algas izraksti vai citi dokumenti. (dokumnetiem ir jābūt oriģināliem un/vai ja kopijas viņām ir jābūt apzīmogotām un ar oriģināl parakstiem no attiecīgās iestādes)

Izziņas

Saskaņā ar Konsulāro reglamentu Latvijas vēstniecība Londonā sniedz konsulāros pakalpojumus pasu, izziņu izprasīšanas, notariālo darbību un citos administratīvos jautājumos tikai personām, kuras norādījušas Iedzīvotāju reģistrā, ka dzīvo Apvienotajā Karalistē.

Juridiskā Palīdzība

Latvijas-Lielbritānijas Tirdzniecības kameras Juridiskās palīdzības ietvaros darbojas Lielbritānijas advokāte Šahana Beguma, kura ir Lielbritānijas advokātu komitejas locekle (Solicitors Regulation Authority) un specializējas Lielbritānijas imigrācijas tiesībās (vīzas, rezidenta statusa reģistrēšana (reģistrācijas apliecības), pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, Lielbritānijas pilsonības iegūšana u.c.) un sarežģītās tiesvedībās, kā arī veic notariāta darbības. Advokāte ir arī Londonas advokātu biroja dibinātāja.

Juristi

Jurists (angļu val. - Lawyer) pārzina tiesības, likumus un pielieto tos, lai atrisinātu dažādus juridiskos jautājumus klientu labā. Juristiem ir tiesības sniegt juridiskus novērtējumus, atzinumus, vērtējumus par dokumentiem un veikt citas saistītas darbības.

Krimināltiesības

Krimināltiesības attiecas uz sodīšanu par rīcību (noziedzīgs nodarījums), kas uzskatāma par apdraudējumu sabiedrībai vai indivīdam.

Maksātnespēja

Fiziskas personas maksātnespējas process, kuru mēdzam saukt arī par privātpersonas maksātnespējas procesu, ir tiesisks veids kā atbrīvoties no parādu saistībām, kuras parādnieks nevar izpildīt pret kreditoru (aizdevuma devēju). Aizdevuma veidi Latvijā (tāpat kā citās Eiropas valstīs) ir dažādi – sākot no patēriņu un hipotekāriem līdz finanšu kredītiem, līzingiem u.c.

Mantojuma tiesības

Lielbritānijā, tāpat kā Latvijā, likumdošana paredz savus noteikumus īpašuma nodošanai no vienas paaudzes otrai, līdz ar to tiesību aizsardzības institūcijām ir pienākums izvērtēt un īstenot īpašnieka pēcnāves gribu.

National Insurance Number

Lielbritānijā katram nodarbinātajam ir valsts sociālās apdrošināšanas numurs jeb National Insurance Number (NIN). Citiem vārdiem sakot, lai oficiāli strādātu vai būtu pašnodarbināta persona Lielbritānijā jums ir jābūt NIN. To izmanto, lai uzraudzītu sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Naudas atmaksa

Jūsu patērētāja tiesības Lielbritānijā, pērkot preces vai izmantojot pakalpojumus, aizsargā Consumer Rights Act 2015 .