LATVIEŠU CEĻVEDIS UK

Darba līgums

Written on 25/05/2017
Karina Hirte


Darba līgums ir līgums starp darba devēju un darba ņēmēju, kurš ietver visas pazīmes, kas regulē darba devēja un darbinieka tiesiskās attiecības darba vietā. Ieskatam daži pienākumi:

Darba devējam:

  • jāmaksā darbiniekam darba alga noteiktā kalendārā dienā vai nedēļā;
  • jāizturas pret darbinieku ar cieņu;
  • jāveic saprātīgi pasākumi, lai nodrošinātu darbinieku veselības aizsardzību un darba drošību;

Darba ņēmējam:

  • jāpilda saprātīgi, likumīgi darba devēja rīkojumi;
  • jārīkojas ar rūpību un prasmi, veicot darbu;
  • jābūt uzticamam (piemēram, nedrīkst atklāt konfidenciālu informāciju)

 

Nerakstīts Darba Līgums

Lielbritānijā pastāv arī „nerakstīts darba līgums” jeb darba noteikumu lapa, kas ir parakstīta no darba devēja puses. Saskaņā ar 1996. gada Darba tiesību aktu, darba devējam jāizsniedz darbiniekiem rakstveida noteikumu lapa, kura satur būtiskākos darba tiesību noteikumus, 2 mēnešu laikā no darba attiecību uzsākšanas. Minētā darba lapa nav uzskatāma par darba līgumu, taču tā var kalpot kā pierādījums līguma noteikumiem.