LATVIEŠU CEĻVEDIS UK

Darba strīdu risināšanas Tribunāls un Mediācija

Written on 25/05/2017
Karina Hirte


Lielbritānijā Darba strīdu risināšanas tribunāls ir viens no veidiem kā risināt strīdus starp darbinieku un darba devēju. Tribunāls atšķiras no tiesas, jo tā sastāvā nav tiesas tiesnešu. Tribunālā ir priekšsēdētājs un lēmēju, spriedēju iesaistītās personas, parasti juristi, darba tiesību eksperti, kuri ir piesaistīti izskatīt konkrētās lietas.

Lietu kategorijas (atbildētājs var būt darba devējs, arodbiedrība vai kāda profesionālā organizācija):

1. Diskriminācijas lietas (piemēram, diskriminācija darba vietā uz rases, dzimuma, seksuālās orientācijas vai reliģijas pamata);

2. Darba līguma (kontrakta) prettiesiska izbeigšana;

3. Nepamatota darbinieka atlaišana;

4. Darba tiesību neievērošana (attiecībā uz maternitāti, paternitāti, nepilngadīgo nodarbināšanu u.c.);

5. Atalgojuma jautājumi (ieskaitot valsts noteikto minimālo algu neizmaksāšanu);

6. Nepamatoti ierosinātas disciplinārlietas darba vietā.

Pirms tiek celta prasība pret otru pusi, būtiski ir izvērtēt pirmās stadijas samierināšanas iespējas.

 

Parasti darba strīdu risināšanā izmanto mediāciju. Ja mediācijas ceļā nepanāk savstarpēju vienošanos vai atrisinājumu, prasītājs var vērsties Darba strīdu risināšanas tribunālā.

Mediācija salīdzinājumā ar tiesu vai tribunālu ir ātrāka, lētāka, elastīgāka. Tā ir neformāla un vienkārša. Mediācijas ietvaros tiek izskatīti visi iespējamie, svarīgie jautājumi starp pusēm, kas sekmē vienošanās panākšanu. Mediācijas process var beigties ar juridiski saistošu vienošanos. Mediācijas izmaksas veido tikai mediatora atlīdzība. Parasti puses atlīdzību mediatoram sedz vienādās daļās un šī samaksa nav atkarīga no procesa iznākuma. 

Mediators ir neitrāla persona, viņa ieinteresētība lietas iznākumā izpaužas tikai kā pieņemama rezultāta panākšana visiem dalībniekiem, nav būtiski, kāds tieši tas būs.