LATVIEŠU CEĻVEDIS UK

Alga

Written on 25/05/2017
Karina Hirte


Runājot par ieturējumiem no algas, jāatceras, ka darba devēja ieturējumi no Jūsu algas var būt gan pamatoti, gan arī prettiesiski.

Nepamatoti atskaitījumi mēdz būt tad, ja darba devējs nav samaksājis līgumā noteikto, nav izmaksājis noteiktas prēmijas, atvaļinājuma naudu, slimības pabalstu, maternitātes pabalstu, paternitātes pabalstu vai adopcijas pabalstu, kā arī veicis citus atskaitījumus no algas.

Darba Akts paredz arī pieļaujamos atskaitījumus no algas, kurus var veikt darba devējs. Pie tiem pieder arī aktā noteiktas nodokļu un sociālās apdrošināšanas iemaksas, studiju aizņēmumu atmaksa (ja tādi ir), atskaitījumi saskaņā ar tiesas rīkojumu (ja tāds ir), atskaitījumi, par kuriem esat vienojies ar darba devēju darba līgumā vai darba noteikumos, citi atskaitījumi, par kuru veikšanu esat devis rakstisku atļauju (piemēram, ziedojumi arodbiedrībai). 

 

Minimālā Alga

Minimālās algas apmēru nosaka likums – katru gadu 1. oktobrī šo summu pārskata. Valsts noteiktā minimālā alga (angļu v. – National Minimum Wage – NMW) ir atkarīga no cilvēka vecuma.

No 2017. gada aprīļa ir spēkā šāda valsts noteiktā minimālā stundas tarifa likme

  1.    strādājošajiem vecumā no 25 gadiem – £7.50
  2.    21 līdz 24 gadiem - £7.05
  3.    18 līdz 20 gadiem – £5.60
  4.    līdz 18 gadiem – £4.05
  5.    praktikanti - £3.50 (visas vecuma grupas)

 

Minimālajā algā ieskaita: 

  • pamatalgas (ieskaitot ienākuma un sociālās apdrošināšanas nodokļus);
  • prēmijas;
  • komisijas naudas.